Home » Informatie » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dorpsloop Leusden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Organisator: Stichting De kr8 van sport
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan 1 of meerdere onderdelen van de Dorpsloop Leusden. Overal waar in dit reglement sprake is van Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.    
c. De Dorpsloop Leusden bestaat uit de onderdelen BuiningRun, KidsRun, Dorpsloop 5km en 10km en een 5km wandeltocht. Waar in dit reglement gesproken wordt over Dorpsloop Leusden, wordt 1 van deze onderdelen bedoeld.

Artikel 1 – Algemeen
1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.
2. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisator.

Artikel 2 – Deelname
1. Deelname aan de Dorpsloop Leusden geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
2. Wettelijk zijn wij niet verplicht om geld terug te storten of om het inschrijfgeld niet te incasseren bij een afmelding om wat voor reden dan ook. Een hardloopevenement is te vergelijken met een concert. Ben je ziek en je kunt niet naar een concert gaan, krijg je je geld niet terug.
3. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisator verklaart geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
4. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen als bijvoorbeeld een fiets, auto of brommer. Indien blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
5. De Organisator en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
6. Instructies van politie, medische staf, Organisator en medewerkers van de Dorpsloop Leusden moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
7. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Dorpsloop Leusden ontheffing verleend is.
9. De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, enkele afstanden of de gehele Dorpsloop Leusden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld betaald door de deelnemers van de Dorpsloop Leusden.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Dorpsloop Leusden.
5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Dorpsloop Leusden.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 – Commerciële activiteiten
1. De Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Dorpsloop Leusden of andere, door de Organisator georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
2. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailingen. Deelnemers die hier schriftelijk of via internet bezwaar tegen maken worden niet in het bestand opgenomen.
3. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
4. Het gebruik van de naam en het logo van de Dorpsloop Leusden is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatige gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisator zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.

Artikel 5  – Contact
1. De Organisator verstrekt gepersonaliseerde informatie aan de Deelnemer over het Evenement via twee communicatiekanalen:

  • E-mailadres info@dorpsloopleusden.nl
  • Software van Mailchimp voor het versturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven

2. De Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat het juiste e-mailadres wordt ingevoerd bij de inschrijving. Anders komt immers de door de Organisator verzonden informatie niet aan of bij de verkeerde persoon. Hetzelfde geldt voor een wijziging in het e-mailadres van de Deelnemer na de inschrijving voor de Dorpsloop Leusden. De Deelnemer dient deze wijziging tijdig door te geven aan de Organisator om er zeker van te zijn dat door de Organisator informatie op het nieuwe e-mailadres aankomt.

3. De Deelnemer is zich tenslotte bewust van de volgende zaken en onderneemt waar nodig actie:

  • Het kan zijn dat e-mails en nieuwsbrieven van de Organisator in de spambox of reclamefolder van de mailbox van de Deelnemer belanden. Om geen informatie over het Evenement te missen, dient de Deelnemer dit regelmatig te controleren.
  • Gepersonaliseerde nieuwsbrieven vanuit Mailchimp worden niet verstuurd naar e-mailadressen van deelnemers die zich via Mailchimp hebben afgemeld voor de nieuwsbrieven van de Organisator. Indien de Deelnemer deze gepersonaliseerde nieuwsbrieven wil blijven ontvangen, dient de Deelnemer zich zelf weer actief aan te melden voor deze nieuwsbrieven. De Organisator zal dit niet actief monitoren en geen actie ondernemen.
  • Het komt voor dat e-mails en nieuwsbrieven van de Organisator zelfs op serverniveau worden tegenhouden door e-mailproviders als Gmail, Hotmail, KPNmail etc. In dat geval komen deze e-mails en nieuwsbrieven niet terecht in de mailbox van de Deelnemer. De Deelnemer kan hierover niet reclameren bij de Organisator en dient zich te wenden tot de desbetreffende e-mailprovider.

4. De Deelnemer kan geen enkele rechten ontlenen aan het feit dat door de Organisator verstuurde informatie niet aankomt in de mailbox van de Deelnemer.